O αντίκτυπος του έργου

Μέσω αυτής της έρευνας, στοχεύουμε να υποστηρίξουμε τις Εταιρείες Ύδρευσης και να τους επιτρέψουμε να διαφυλάξουν τη βασική τους αποστολή, που είναι να παρέχουν ασφαλές νερό στους καταναλωτές και να τους προστατεύσουν στο μέλλον ενάντια σε μια νέα εποχή αναδυόμενων κυβερνό-φυσικών απειλών. Από τη φάση σύλληψης του έργου, ο κύριος στόχος ήταν η αύξηση του αντίκτυπου του έργου. Συγκεκριμένα το PROCRUSTES στοχεύει να εξασφαλίσει την χρήση των τελικών εργαλείων από τις εθνικές υπηρεσίες ύδρευσης τουλάχιστον, καθώς και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεών τους ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους σε κυβερνό-φυσικές απειλές, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις δυνατότητές τους. Για το σκοπό αυτό, το έργο έχει την υποστήριξη των EYΔΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ. και της ΕΔΕΥΑ. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ εξυπηρετεί 4,3 εκατομμύρια χρήστες, η ΕΥΑΘ ΑΕ εξυπηρετεί 1,2 εκατομμύρια χρήστες και η ΕΔΕΥΑ αντιπροσωπεύει 119 Δημοτικές Υπηρεσίες Ύδρευσης που εξυπηρετούν περίπου 5,2 εκατομμύρια χρήστες νερού.

Ως εκ τούτου οι Εταιρείες Ύδρευσης που υποστηρίζονται από το PROCRUSTES αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% των εταιρειών παροχής νερού στην Ελλάδα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δύο μεγαλύτερες Εταιρείες Ύδρευσης της χώρας (ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ), οι οποίες διαθέτουν μεγάλα κυβερνό-φυσικά συστήματα διαχείρισης καθώς και πιο μικρές και μεσαίες Εταιρείες Ύδρευσης (μέλη της EDEYA) με μικρότερα δίκτυα, τεχνικές δυνατότητες και τεχνογνωσία.

Ο στόχος είναι να εμπλακούν όλες αυτές οι Εταιρείες Ύδρευσης, με διαφορετικά μέσα και για διαφορετικούς σκοπούς, στον καθορισμό τόσο των απαιτήσεων όσο και των δυνατοτήτων τους. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία του τελικού προϊόντος PROCRUSTES με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μεγάλες όσο και από μικρές εταιρείες Ύδρευσης. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πεποίθηση ότι η απορρόφηση των αποτελεσμάτων του PROCRUSTES θα είναι ικανοποιητική και οι Εταιρείες Ύδρευσης θα το χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις και να εξασφαλίσουν την παροχή νερού στους καταναλωτές τους.

Το PROCRUSTES αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια της παροχής νερού, αντιμετωπίζοντας ένα σύγχρονο πρόβλημα των Εταιρειών Ύδρευσης, αυτό του κυβερνοχώρου, των φυσικών και των συνδυαστικών απειλών τους για τα κρίσιμα συστήματα υποδομών τους. Οι στόχοι του PROCRUSTES είναι φιλόδοξοι, επιτρέποντας την πρόοδο πέρα από την επιστημονική αριστεία, εστιάζοντας στον τομέα των υδάτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εργαλεία τεχνολογικής μόχλευσης για γενικότερο σχεδιασμό σεναρίων ανθεκτικότητας.

Ως εκ τούτου, το έργο παρέχει μια μοναδική επισκόπηση του κυβερνό-φυσικού τοπίου κινδύνων για τις υπηρεσίες ύδρευσης και υποστηρίζει τη μετατροπή του του σε μετρήσιμα σενάρια για τον έλεγχο των αντοχών των συστημάτων τους. Αυτή η γνώση αναμένεται να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα τόσο σε βάθος (τις τεχνολογικές λύσεις) όσο και σε πλάτος (καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς με διαφορετικές απαιτήσεις). Το PROCRUSTES θα βοηθήσει στην ανάδειξη αυτών των κινδύνων με δομημένο και συγκρίσιμο τρόπο.

Το PROCRUSTES θα διασφαλίσει ότι θα αναλυθούν οι κυβερνό-φυσικές αδυναμίες καθώς και ο συνδυασμός τους, παρέχοντας έναν συνεπή οδηγό για την προστασία των κρίσιμων υποδομών σε μια μεγάλη κατηγορία Εταιρειών και υπηρεσιών ύδρευσης.

Αυτό το αποτέλεσμα διασφαλίζεται με την παροχή μιας πλατφόρμας δοκιμής αντοχών (stress testing platform) για την αξιολόγηση της κρίσιμης σημασίας παγίων – υποδομών, υπολογίζοντας τις επιπτώσεις των γεγονότων κινδύνου σε προσαρμοσμένα σενάρια που βασίζονται στον τελικό χρήστη.

Προκειμένου να υπάρχει υψηλό επίπεδο αποδοχής, αυτό θα βασιστεί και θα ευθυγραμμιστεί με τις υπάρχουσες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ευπάθειας καθώς και με αποδεδειγμένα εργαλεία μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης. Αυτά τα βήματα θα συμπληρωθούν παρέχοντας στους διαχειριστές συστημάτων νερού μια βάση γνώσεων για μέτρα και επιλογές μείωσης του κινδύνου και μια πλατφόρμα δοκιμών πίεσης για επιλεγμένες επιλογές σε ένα συγκεκριμένο ημι-υποθετικό CPS.

Μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, εργαλείων και ασφάλειας στον τομέα των υδάτων, το έργο ενισχύει την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και την ανταγωνιστικότητα της έρευνας και της καινοτομίας και μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη για την αναδυόμενη αγορά ασφάλειας των Κρίσιμων Υποδομών (CI), πέρα από τον τομέα των υδάτων ( ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μεταφορές).

Για τον τομέα των υδάτων, το PROCRUSTES θα έχει σημαντικό αντίκτυπο, καθώς οι Κρίσιμες Υποδομές( CI) που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ύδρευσης δεν είχαν προτεραιότητα στο παρελθόν. Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων σχεδίων ασφάλειας για την προστασία των υποδομών που σχετίζονται με τα δίκτυα νερού, καθώς και νέους δρόμους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ελέγχους ασφαλείας στις υπηρεσίες και Εταιρείες Ύδρευσης. Με αυτόν τον τρόπο η παρούσα έρευνα συμβάλει στην διαφύλαξη της ζωτικής κοινωνικής ανάγκης παροχής νερού ενώ ο αντίκτυπος του έργου επεκτείνεται στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.