Πακέτα Εργασίας

ΠΕ 1 - Διαχείριση Έργου
Αντικείμενο του πακέτου εργασίας είναι η διαχείριση του έργου που θα γίνει από τον επιστημονικό υπεύθυνο (ΕΥ) ο οποίος θα αναλάβει το συντονισμό καθώς και τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο. Παράλληλα θα συσταθεί ένα εξωτερικό επιστημονικό συμβούλιο έργου με συμβουλευτικό ρόλο σε επιστημονικά θέματα, με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας αλλά και τη σύνδεση του έργου με τη διεθνές τεχνολογικό γίγνεσθαι. Το συμβούλιο θα αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στους τομείς των ΚΦ απειλών και των ΚΥ.

Στόχοι του πακέτου εργασίας είναι να:

  • Παρέχει μία ανώτερου επιπέδου διαχείριση ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη, εντός του προϋπολογισμού, αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του έργου.
  • Παρέχει αποτελεσματική επικοινωνία εντός του έργου και προς το χρηματοδότη (ΕΛΙΔΕΚ).
  • Εξασφαλίσει τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων, επαναπροσαρμόζοντας εργασίες και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα όπου είναι απαραίτητο.
  • Εξασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση δεδομένων βάσει εθνικών και κοινοτικών κανόνων και των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων