Σχετικά με το έργο PROCRUSTES

Οι υποδομές νερού είναι κρίσιμες υποδομές (ΚΥ) (γνωστές και ως «υποδομές ζωτικής σημασίας») απαραίτητες για τη ζωή, την υγεία και τη συνεκτικότητα των κοινωνιών. Ωστόσο, όπως και άλλες ΚΥ (π.χ. ενέργειας και συγκοινωνιών), είναι ευάλωτες σε κυβερνό-φυσικές (ΚΦ) απειλές, συμπεριλαμβανομένων τυχαίων γεγονότων αλλά και εσκεμμένων επιθέσεων. Ένα ΚΦ συμβάν σε συστήματα νερού μπορεί έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια υγειά. Παρά τη πρόοδο των τελευταίων χρόνων, σε σχέση με την ασφάλεια υδατικών συστημάτων, απαιτείται περαιτέρω έρευνα προς ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες των εταιρειών νερού (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ) να προστατεύσουν συστηματικά τις υποδομές τους, να εντοπίσουν κενά στα συστήματα ασφαλείας τους και να βελτιώσουν τις προσεγγίσεις και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν.

Το έργο PROCRUSTES αναπτύσσει ένα στρατηγικό πλαίσιο εκτίμησης κινδύνου το οποίο θα συμπληρώνεται από μία εργαλειοθήκη ικανή να αναλύσει και να αξιολογήσει τους ΚΦ κινδύνους (και συνδυασμούς τους) που απειλούν τις ΚΥ νερού καθώς και να υποστηρίξει την επιλογή κατάλληλων λύσεων αντιμετώπισης κινδύνου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση του κινδύνου σε κυβερνο-φυσικά συστήματα νερού. - Ανάπτυξη μίας εργαλειοθήκης μοντελοποίησης για την ανάλυση κινδύνου και μιας πλατφόρμας προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων’ (stress testing) για την αξιολόγηση της αντοχής και αποτελεσματικότητας μέτρων αντιμετώπισης.
  • Ανάπτυξη μιας βάσης γνώσης μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου για τις ΚΥ νερού.
  • Ενσωμάτωση των παραπάνω σε ένα δυναμικό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου, ικανό να προσομοιώσει τη λογική της ανάλυσης κινδύνου, να υποστηρίξει την επιλογή μέτρων αντιμετώπισης, καθώς και να διασφαλίσει την εναρμόνιση της αντιμετώπισης του κινδύνου για ΚΦ απειλές μεταξύ διαφορετικών χρηστών.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα είναι προσβάσιμο, σαν υπηρεσία, από οποιαδήποτε εταιρεία νερού και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μικρότερους, λιγότερο τεχνικά προηγμένους φορείς διαχείρισης νερού, όπως οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Μια νεα εποχη

Μία νέα εποχή για τα συστήματα αστικού νερού

Με την υποστήριξη πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τεχνολογίες ΤΠΕ, συστήματα παρακολούθησης και αυτοματισμούς, οι υποδομές νερού έχουν εξελιχθεί σε νέα, υβριδικά συστήματα, αυτό που ονομάζουμε «Κυβερνο-Φυσικά συστήματα».

οραμα

Το όραμα μας

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στον τομέα των υδάτων και στις κοινότητες έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων και να υποστηρίξει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών νερού έναντι κυβερνο-φυσικών κινδύνων, μέσω σύγχρονων, καινοτόμων λύσεων.

Η προκληση

Η πρόκληση - Κρίσιμες υποδομές Νερού και κυβερνο-φυσικές απειλές

Οι αυξανόμενες αυτόνομες λειτουργίες, η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και οι δυνατότητες τηλεχειρισμού γίνονται πηγές κινδύνου που μπορούν να εκμεταλλευτούν κακόβουλα άτομα με σκοπό την πρόκληση ζημιών και την διατάραξη της ασφαλούς παροχής νερού . Είμαστε υποχρεωμένοι να επανεξετάσουμε την ανθεκτικότητα των υδάτινων συστημάτων και να αναζητήσουμε κατάλληλες έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για το σχεδιασμό συστημάτων που θα είναι λιγότερο ευάλωτα σε κυβερνο-φυσικές απειλές.

αποστολη

Η αποστολή μας

Με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και προηγμένων τεχνολογιών, το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού των εταιρειών ύδρευσης, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση ευέλικτων, προσαρμοστικών τεχνολογικών πλατφορμών και στην παροχή λύσεων αιχμής στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.